Główne zasady bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

 1. Przy przetwarzaniu danych służbowych na urządzeniach mobilnych stosuje się odpowiednio przepisy wcześniejszych rozdziałów Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 2. Posługując się urządzeniem mobilnym będącym własnością SUM należy zapewnić przetwarzanie informacji w sposób gwarantujący ich poufność, dostępność, integralność oraz rozliczalność.
 3. Służbowe urządzenie mobilne winno być zabezpieczone co najmniej programem antywirusowym, blokadą ekranu i/lub innym mechanizmem kontroli dostępu.
 4. Urządzenie mobilne wydane pracownikowi powinno znajdować się pod jego nieustannym nadzorem.
 5. Podczas podróży służbowych należy zapewnić szczególny nadzór nad urządzeniem.
 6. W zakresie służbowych urządzeń mobilnych zabrania się w szczególności:
  1. pozostawiania służbowych urządzeń mobilnych w miejscach nienadzorowanych.
  2. samowolnego instalowania aplikacji.
  3. synchronizacji urządzeń służbowych z prywatnym kontem.
  4. przekazywania/wypożyczania urządzenia osobom trzecim.
  5. zamawiania usług poprzez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
  6. przechowywania danych służbowych w tzw. usługach chmurowych tj. poza serwerami SUM, za wyjątkiem autoryzowanych przez SUM systemów informatycznych.
  7. nagrywania rozmów służbowych bez zezwolenia Władz Uczelni.
  8. fotografowania bez zezwolenia władz uczelni miejsc, w których w szczególności elementy sceny stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
  9. udostępniania sieci internetowej poprzez funkcję routera.
  10. przechowywania w pamięci urządzenia danych wrażliwych i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 7. W zakresie prywatnych urządzeń mobilnych zabrania się w szczególności:
  1. podłączania prywatnych urządzeń mobilnych do komputerów podłączonych do sieci SUMnet oraz jej podsieci.
  2. udostępniania sieci internetowej na terenie SUM poprzez uruchomienie w urządzeniu mobilnym funkcji routera Wi-Fi.
  3. prowadzenia prywatnych rozmów telefonicznych w pomieszczeniach SUM, w których odbywa się rozmowa na tematy służbowe. Należy wówczas przejść w miejsce, w którym rozmów służbowych nie słychać np. na korytarz.
  4. zabierania prywatnych urządzeń mobilnych na spotkania, których przedmiotem mogą być informacje niejawne, prawnie chronione lub sklasyfikowane jako noszące znamiona poufności.
  5. wykorzystywania funkcji dyktafonu w celu nagrywania rozmów służbowych.
  6. rejestrowania zajęć dydaktycznych bez zgody Władz Uczelni.
 8. Zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas odbierania rozmów telefonicznych z zagranicznych numerów, których się nie spodziewamy, a w przypadku zainicjowania takiej rozmowy, kiedy nie będzie można zrozumieć lub usłyszeć drugiej strony należy się niezwłocznie rozłączyć.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy zdalnej znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Rektora SUM z dnia 2020-05-13 numer: 76/2020 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"