Obowiązek informacyjny dla adresatów korespondencji elektronicznej SUM

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby korespondencji elektronicznej SUM

  1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
  2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
  3. Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
  4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  5. Dane będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
  7. Prawo do uchylenia zgody na ich przetwarzanie i w zakresie przewidzianym w RODO wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.